MODUŁ PRACOWNIKÓW

Moduł pozwala administrować pracownikami - użytkownikami systemu. Moduł umożliwia tworzenie loginów użytkowników, przydzielania uprawnień do grupy, definiowania poziomów tajności i zastępstw. Możliwe jest także podawanie pomocniczych informacji o pracownikach takich jak telefon wewnętrzny, komórka, klasyfikacja, przynaleźność do regionów, diałów itp. Moduł daje narzędzia do konfiguracji współpracy z pocztą elektroniczną, SMS, SKYPE, GADUGADU, synchronizacji terminów i zadań z Google Calendar, Toodledo.

services

Pozwól wszystkim swoim pracownikom na pracę z programem

Zdefiniuj loginy i hasła. Na bieżąco sprawdzaj kto jest zalogowany. Określ sposoby korzystania z emaili, terminarza i synchronizacji terminów. Zbuduj strukturę organizacyjną firmy. Klasyfikuj pracowników wg stanowisk, kompetencji, dostępności.

services

Zarządzaj uprawnieniami chroniąc poufne dane

Przydzielaj osoby do jednej lub wielu grup uprawnień. Określaj poziomy poufności do których ma dostęp pracownik. Zabezpiecz dostęp do systemu hasłem oraz certyfikatem klienta X.509.

services

Organizuj pracę grupową mechanizmem zastępstw i korzystaj z historii działań

Wskaż kto kogo może zastępować w Twojej firmie. W ten sposób określany jest dostęp do informacji i dokumentów pomiędzy pracownikami. Tworzone są grupy robocze. Jeśli ktoś z Twoich pracowników pójdzie na urlop możesz wyznaczyć osobę, która płynnie przejmie jego zadania i będzie realizować je jak swoje. Dzięki ewidencji historii wszystkich działań można łatwo dowiedzieć się jak zostały załatwione sprawy kiedy byłeś na urlopie.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy.Kliknij jeśli chcesz umówić się na prezentację i kupić program dla Twojej firmy