Badania i rozwój


TENVIRK prowadził w latach 2015-2019 prace badawczo-rozwojowe, których wynikiem było opracowanie Karty inteligentnej do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy. Jest to rozwiązanie typu Internet of Things znane na rynku pod nazwą Timate. Po 2019 roku prace nad rozwojem Karty są dalej prowadzone w ramach własnych prac B+R. Karta dostępna jest w sprzedaży dla firm i instytucji - więcej informacji na stronie www.timatesystem.com.
Niniejsza strona WWW jest dedykowana dla projektu i jest utrzymywana na czas jego trwania i w okresie trwałości. Integralną cześcią tej strony jest też strona WWW z rozszerzonymi informacjami: www.timatesystem.com

TENVIRK Sp. z o.o. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Karta inteligentna do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy"

Dofinansowanie projektu z EU: 2 334 107,82 zł
Całkowity koszt realizacji projektu: 3 461 878,47 zł
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0227/15-00
Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2015 do 18 grudnia 2019
Projekt realizowany jest w ramach: Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. (Konkurs 1/1.1.1/2015)Status projektu: PROJEKT ZAKOŃCZONY W OKRESIE TRWAŁOŚCI
Data rozpoczęcia projektu: 01.12.2015
Data zakończenia projektu: 18.12.2019
Okres trwałości projektu do: 18.12.2022
Więcej informacji o Karcie inteligentnej: www.timatesystem.com

Cele projektu i planowane efekty projektu

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu, będącego systemem do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy. Jego kluczowym elementem będą tytułowe "Karty inteligentne" ("Smart ID cards"). Podstawą technologii jest wynalazek pt. „Sposób i system automatycznego monitorowania obecności” zgłoszony do Urzędu Patentowego RP. Urządzenie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw.
W ramach projektu planuje się osiągnięcie IX poziomu gotowości technologicznej, tak aby można było wprowadzać nowy produkt na rynek polski i zagraniczne. Cele projektu zostaną osiągnięte za pomocą badań i prac rozwojowych. W pierwszej fazie badań zostaną zbadane, w warunkach laboratoryjnych na symulowanej organizacji, podstawowe funkcje prototypu urządzenia wynikające z wynalazku. W drugiej fazie badań będą sprawdzone możliwości zastosowania prototypu w rzeczywistych przedsiębiorstwach.

Nowy system RCP nazywa się TIMATE.

Zobacz więcej informacji o opracowywanym rozwiązaniu na stronie: www.timatesystem.com

Więcej informacji o konkursie w ramach, którego realizowany jest projekt dostępne jest tutaj…
Udostępnienie wyników (surowych danych badawczych)

Wyniki (surowe dane badawcze) projektu pt. "Karta inteligentna do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy" (nr umowy POIR.01.01.01-00-0227/15-00) zostały rozpowszechnione dzięki udostępnieniu ich poprzez umieszczenie ich w bazie danych "OTWARTE DANE" https://dane.gov.pl zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu (surowych danych badawczych). Dodatkowo dostęp do wyników (surowych danych badawczych) zapewniono na niniejszej stronie WWW. Proszę skorzystać z linków poniżej, aby pobrać te dane w formacie CSV:Dane udostępniane są na licencji CC0 1.0 (CREATIVE COMMONS 1.0). Więcej informacji o tej licencji na stronie
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.plOgłoszenia i zapytania

Poniżej dostępne będą w ramach prowadzonych postępowań: zapytania ofertowe, zapytania o szacowaną wartość zamówienia oraz wyniki postępowań.
Postępowania prowadzone są w trybie zasady konkurencyjności. Szczegółowe zasady prowadzonych postępowań zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia publicznego dostępne są tutaj…

Wyżej wymienione postępowania prowadzane są w związku z realizacją przez TENVIRK Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0227/15-00, pn. "Karta inteligentna do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy" w ramach Działania 1.1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją pośredniczącą dla tego projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47 a.

Zapytania ofertowe opublikowane po 1.01.2016 r. umieszczone są także w Bazie Konkurencyjności na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 32 346-11-08.


Wykaz postępowań:


Postępowanie nr: PZK/03B/1/POIR.01.01.01-00-0227-15
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa dostosowanych obudów elektronicznych oraz akcesoriów do prototypu karty inteligentnej C1, C2, C3 oraz centralki CT-ET

Rodzaj zamówienia: dostawa
Wspólny słownik zamówień (CPV):
31711500-8 Części podzespołów elektronicznych

Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Data dokumentu Odpowiedzi do dnia Dokument do pobrania Załączniki do dokumentów do pobrania
Informacja o wynikach postępowania nr PZK/03B/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 Dotyczy ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr ZOF/03B/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia 21.03.2019 09.04.2019   Informacja o wynikach zapytania dostępna
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1174887
Zapytanie ofertowe ZOF/03B/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 21.03.2019 29.03.2019 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174887


Postępowanie nr: PZK/09/1/POIR.01.01.01-00-0227-15
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie badań w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z badaniami prototypowego systemu SMART ID CARD

Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny słownik zamówień (CPV):
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Data dokumentu Odpowiedzi do dnia Dokument do pobrania Załączniki do dokumentów do pobrania
Informacja o wynikach zapytania nr ZOFRR/09/2/POIR.01.01.01-00-0227-15 Dotyczy ofert złożonych na zapytanie o szacowaną wartośc zamówienia nr ZOFRR/09/2/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia 18.09.2018 28.09.2018   Informacja o wynikach zapytania dostępna
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1137749
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/09/2/POIR.01.01.01-00-0227-15 18.09.2018 26.09.2018 Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia wraz z załącznikami dostępne
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1137749
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/09/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 10.08.2018 31.08.2018 Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia wraz z załącznikami dostępne
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1130536


Postępowanie nr: PZK/03/1/POIR.01.01.01-00-0227-15
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa dostosowanych obudów elektronicznych do prototypu karty inteligentnej C2

Rodzaj zamówienia: dostawa
Wspólny słownik zamówień (CPV):
31712114-2 Zintegrowane obwody elektroniczne

Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Data dokumentu Odpowiedzi do dnia Dokument do pobrania Załączniki do dokumentów do pobrania
Informacja o wynikach postępowania nr PZK/03/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 Dotyczy ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr ZOF/03/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia 17.06.2018 17.07.2018   Dokument PDF - zeskanowana informacja o wynikach postępowania  
Zapytanie ofertowe ZOF/03/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 27.06.2018 5.07.2018 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie ofertowe Dokument DOC - Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Dokument PDF - Załącznik do zapytania ofertowego ze specyfikacją

Dokument PDF - Załącznik do zapytania ofertowego z wzorem umowy
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/03/2/POIR.01.01.01-00-0227-15 13.06.2018 21.06.2018 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie o szacowaną wartość zamówienia Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z szacowaną wartością zamówienia Dokument PDF - Specyfikacja do zapytania
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/03/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 29.05.2018 6.06.2018 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie o szacowaną wartość zamówienia Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z szacowaną wartością zamówienia Dokument PDF - Specyfikacja do zapytania


Postępowanie nr: PZK/02/1/POIR.01.01.01-00-0227-15
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyświetlaczy EPD

Rodzaj zamówienia: dostawa
Wspólny słownik zamówień (CPV):
31712115-9 Mikropodzespoły

Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Data dokumentu Odpowiedzi do dnia Dokument do pobrania Załączniki do dokumentów do pobrania
Informacja o wynikach postępowania nr PZK/02/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 Dotyczy ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr ZOF/02/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia 6.02.2018 19.02.2018   Informacja o wynikach postępowania dostępna
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1086759
 
Zapytanie ofertowe ZOF/02/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 6.02.2018 14.02.2018 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1086759
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/02/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 24.01.2018 1.02.2018 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie o szacowaną wartość zamówienia Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z szacowaną wartością zamówienia Dokument PDF - Specyfikacja do zapytania


Postępowanie nr: PZK/08/2/POIR.01.01.01-00-0227-15
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie badań urządzeń radiowych w zakresie spełnienia norm związanych z bezpieczeństwem użytkowania, kompatybilnością elektromagnetyczną oraz efektywnym wykorzystaniem widma częstotliwości radiowych.

Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny słownik zamówień (CPV):
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Data dokumentu Odpowiedzi do dnia Dokument do pobrania Załączniki do dokumentów do pobrania
Informacja o wynikach postępowania nr PZK/08/2/POIR.01.01.01-00-0227-15 Dotyczy ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr ZOF/08/2/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia 22.01.2018 5.02.2018   Informacja o wynikach postępowania dostępna
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1082991
 
Zapytanie ofertowe ZOF/08/2/POIR.01.01.01-00-0227-15 22.01.2018 30.01.2018 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1082991


Postępowanie nr: PZK/08/1/POIR.01.01.01-00-0227-15
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie badań - ekspertyzy urządzeń w zakresie
spełnienia norm związanych z bezpieczeństwem, emisyjnością i odpornością

Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny słownik zamówień (CPV):
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Data dokumentu Odpowiedzi do dnia Dokument do pobrania Załączniki do dokumentów do pobrania
Informacja o wynikach postępowania nr PZK/08/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 Dotyczy ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr ZOF/08/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia 8.11.2017 24.11.2017   Informacja o wynikach postępowania dostępna
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1066981
 
Zapytanie ofertowe ZOF/08/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 8.11.2017 16.11.2017 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1066981
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/08/2/POIR.01.01.01-00-0227-15 13.10.2017 21.10.2017 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie o szacowaną wartość zamówienia Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z szacowaną wartością zamówienia
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/08/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 04.10.2017 12.10.2017 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie o szacowaną wartość zamówienia Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z szacowaną wartością zamówienia


Postępowanie nr: PZK/05/1/POIR.01.01.01-00-0227-15
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie badań przemysłowych zmierzających do analitycznego i eksperymentalnego potwierdzenia krytycznych funkcji
systemu (według wynalazku zamawiającego) związanych z rejestracją czasu pracy i kontrolą dostępu

Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny słownik zamówień (CPV):
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Data dokumentu Odpowiedzi do dnia Dokument do pobrania Załączniki do dokumentów do pobrania
Informacja o wynikach postępowania nr PZK/05/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 Dotyczy ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr ZOF/05/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia 21.04.2016 13.05.2016   Informacja o wynikach postępowania dostępna
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1001359
 
Zapytanie ofertowe ZOF/05/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 21.04.2016 5.05.2016 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1001359
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/05/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 11.04.2016 19.04.2016 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie o szacowaną wartość zamówienia Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z szacowaną wartością zamówienia


Postępowanie nr: PZK/06/1/POIR.01.01.01-00-0227-15
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie badań przemysłowych skuteczności mechanizmów wykrywania wypadków przy pracy oraz czy zostały użyte środki
ochrony osobistej, w oparciu o wynalazek zamawiającego

Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny słownik zamówień (CPV):
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Data dokumentu Odpowiedzi do dnia Dokument do pobrania Załączniki do dokumentów do pobrania
Informacja o wynikach postępowania nr PZK/06/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 Dotyczy ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr ZOF/06/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia 21.04.2016 09.05.2016   Informacja o wynikach postępowania dostępna
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1001361
 
Zapytanie ofertowe ZOF/06/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 21.04.2016 5.05.2016 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne
jest w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
publication/view/1001361
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/06/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 11.04.2016 19.04.2016 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie o szacowaną wartość zamówienia Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z szacowaną wartością zamówienia


Postępowanie nr: PZK/01/1/POIR.01.01.01-00-0227-15
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa do siedmiu partii modułów elektronicznych zmontowanych według osobnych dla każdej partii i rodzaju modułu wersji dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego

Rodzaj zamówienia: dostawa
Wspólny słownik zamówień (CPV):
31712300-3 - Obwody drukowane
31711000-3 - Artykuły elektroniczne

Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Data dokumentu Odpowiedzi do dnia Dokument do pobrania Załączniki do dokumentów do pobrania
Informacja o wynikach postępowania nr PZK/01/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 Dotyczy ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr ZOF/01/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia 14.12.2015 23.12.2015   Dokument PDF - zeskanowana informacja o wynikach postępowania  
Zapytanie ofertowe ZOF/01/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 14.12.2015 22.12.2015 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie ofertowe Dokument PDF - zeskanowany załacznik do zapytania ofertowego - wzór umowy dostawy

Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z ofertą
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/01/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 30.11.2015 8.12.2015 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie o szacowaną wartość zamówienia Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z szacowaną wartością zamówienia


Postępowanie nr: PZK/04/1/POIR.01.01.01-00-0227-15
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowych do pięciu modułów elektronicznych na podstawie specyfikacji dostarczonej przez zamawiającego.

Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny słownik zamówień (CPV):
73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Data dokumentu Odpowiedzi do dnia Dokument do pobrania Załączniki do dokumentów do pobrania
Informacja o wynikach postępowania nr PZK/04/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 Dotyczy ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr ZOF/04/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 z dnia 14.12.2015 23.12.2015   Dokument PDF - zeskanowana informacja o wynikach postępowania  
Zapytanie ofertowe ZOF/04/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 14.12.2015 22.12.2015 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie ofertowe Dokument PDF - zeskanowany załacznik do zapytania ofertowego - wzór umowy o dzieło

Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z ofertą
Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia ZOFRR/04/1/POIR.01.01.01-00-0227-15 30.11.2015 8.12.2015 Dokument PDF - zeskanowane zapytanie o szacowaną wartość zamówienia Dokument DOC - Wzór odpowiedzi z szacowaną wartością zamówienia

Programy krajowe

TENVIRK Sp. z. o. o. realizuje prace związane z ochroną patentową.TENVIRK Sp. z o.o. realizuje projekt:
„Wsparcie ochrony patentowej dla wynalazku dotyczącego automatycznego monitorowania obecności”
dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Patent Plus” (IV Konkurs).

Dofinansowanie projektu: 170 939 zł
Całkowita koszt realizacji projektu: 308 000 zł
Okres realizacji projektu: od 1.01.2015 do 31.12.2017
Numer umowy: PP4/W-22/D-2914/2015