Regulamin korzystania z serwisu eOfertowanie.pl

Z dnia 15 października 2012


Rozdział 1. Definicje.
 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin stanowiący wzorzec umowy licencyjnej i określający warunki udzielenia LICENCJI. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 2. TENVIRK - TENVIRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chorzowie 41-506, ul. Długa 1-3; REGON 240413868; NIP: 6272580753; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000259885, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 150000,00 zł; a będąca usługodawcą, licencjodawcą i właścicielem SERWISU oraz PROGRAMU.
 3. UŻYTKOWNIK – podmiot - usługobiorca, który dokonał REJESTRACJI. UŻYTKOWNIKIEM może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. UŻYTKOWNIKAMI nie mogą być osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.
 4. PARTNER – podmiot, będący „AUTORYZOWANYM PARTNEREM TENVIRK”, który zawarł umowę o współpracy partnerskiej z TENVIRK i dla którego podano KOD PARTNERA w formularzu rejestracyjnym w czasie REJESTRACJI. PARTNER współpracuje z TENVIRK przy obsłudze płatności za SERWIS oraz prowadzi pomoc techniczną i szkolenia dla SERWISU. Dane PARTNERA dostępne są na stronie: http://www.PRT.eofertowanie.pl - gdzie „PRT” to KOD PARTNERA.
 5. KOD PARTNERA - jest to ciąg znaków identyfikujących PARTNERA, który jest wpisywany na formularzu rejestracyjnym w czasie REJESTRACJI w polu o nazwie: „KOD PARTNERA”. KOD PARTNERA wpisywany jest automatycznie jeśli UŻYTKOWNIK rejestruje się do SERWISU z subdomeny: PRT.eofertowanie.pl (gdzie „PRT” to KOD PARTNERA) lub ręcznie przez UŻYTKOWNIKA jeśli UŻYTKOWNIK życzy sobie, aby obsługiwał go dany PARTNER. Jeśli w czasie REJESTRACJI nie podano KODU PARTNERA to wzmianki o PARTNERZE w niniejszym REGULAMINIE nie mają zastosowania.
 6. SERWIS - oprogramowanie komputerowe działające jako aplikacja internetowa umieszczona w chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing) w modelu SaaS (Software as a Service) na serwerze TENVIRK. SERWIS został przygotowany w oparciu o system informatyczny TenvirkMK/ERP i wykorzystuje do pracy silnik aplikacji internetowych XTEN. Dane wprowadzane do SERWISU przez UŻYTKOWNIKA przechowywane są w bazach danych umieszczonych na serwerze TENVIRK. Funkcjonalność SERWISU opisana jest na STRONIE WWW SERWISU oraz w dokumentacji do PROGRAMU. SERWIS udostępniony jest UŻYTKOWNIKOWI przez TENVIRK na warunkach niniejszego REGULAMINU po dokonaniu REJESTRACJI i udzieleniu przez TENVIRK LICENCJI. SERWIS umieszczony jest pod adresem internetowym: https://www.serwerXX.eofertowanie.pl gdzie XX oznacza numer serwera od 01 do 99. Funkcje SERWISU dostępne są dla UŻYTKOWNIKA poprzez PROGRAM. Niektóre funkcje SERWISU mogą być także dostępne dla UŻYTKOWNIKA poprzez przeglądarkę internetową.
 7. STRONA WWW SERWISU – strona internetowa umieszczona pod adresem http://www.eofertowanie.pl opisująca SERWIS, na której opublikowany jest REGULAMIN SERWISU. Strona zawiera także odnośnik umożliwiający przejście do REJESTRACJI.
 8. PROGRAM – oprogramowanie komputerowe o nazwie „TENVIRK eServices Client” instalowane na komputerze UŻYTKOWNIKA służące do korzystania z funkcji SERWISU. PROGRAM używa do przesyłania danych do i z SERWISU protokołu HTTPS. PROGRAM wymaga od UŻYTKOWNIKA podania loginu i hasła. PROGRAM i dane do logowania zostaną udostępnione bezpłatnie UŻYTKOWNIKOWI po dokonaniu REJESTRACJI. PROGRAM nie może być używany bez REJESTRACJI. Warunki korzystania z PROGRAMU określa osobna umowa licencyjna umieszczona w PROGRAMIE, która zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie jej treści przez UŻYTKOWNIKA w czasie instalacji PROGRAMU (licencja „click-wrap”).
 9. REJESTRACJA – wypełnienie i zapisanie danych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych SERWISU oraz ich zaakceptowanie przez TENVIRK. REJESTRACJA odbywa się zgodnie z zasadami rejestracji opisanymi w rozdziale 2 REGULAMINU.
 10. KONTO PUNKTOWE – wartość wyrażona w liczbie punktów specyfikująca zakres LICENCJI dostępnej dla UŻYTKOWNIKA określająca ilość i możliwość przeprowadzania działań w SERWISIE określonych w rozdziale 8 REGULAMINU.
 11. LICENCJA – umowa licencyjna zawierająca zezwolenie udzielone UŻYTKOWNIKOWI przez TENVIRK, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do SERWISU i PROGRAMU, na korzystanie z SERWISU poprzez PROGRAM lub przeglądarkę internetową w zakresie i na warunkach określonych w REGULAMINIE. UŻYTKOWNIK może zawrzeć umowę licencyjną wyłącznie w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 12. POMOC TECHNICZNA – działania opisane w rozdziale 11 REGULAMINU świadczone odpłatnie dla UŻYTKOWNIKA przez TENVIRK w celu udzielenia pomocy w zakresie korzystania z SERWISU lub PROGRAMU.
services

Informuj na bieżąco swoich pracowników

Stwórz w swojej firmie tablicę ogłoszeń i daj dostęp do niej swoim pracownikom. Publikuj na niej informacje, przepisy, wzory dokumentów, cenniki, informacje o konkurencji, dokumentacje i inne ważne rzeczy. Pozwól sklasyfikować dokumenty tak, aby po zdjęciu ich z tablicy ogłoszeń szybko je znaleźć. W ten sposób stworzysz bazę wiedzy o różnych zagadnieniach, o których dowiadują się pracownicy firmy. Ciekawsze wpisy na tablicy przypnij "szpilką", aby pozostały na niej dłużej.

services

Dyskutuj o publikowanych ogłoszeniach

Funkcje społecznościowe wbudowane w system pozwolą Twoim pracownikom komentować publikowane ogłoszenia i prowadzić wewnętrzną dyskusję. Poznaj możliwości Web 2.0 w Twojej aplikacji biznesowej TenvirkMK.

services

Daj dostęp do ogłoszeń klientom

ZUmożliwiaj klientom dostęp do niektórych ogłoszeń. Wtedy i oni będą mogli skorzystać z wiedzy, którą zdobywa Twoja firma.Moduł występuje w:
System TenvirkMK jest oprogramowaniem modułowym. Dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych modułów umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów z dziedziny zarządzania i organizacji firmy. W wersji STANDARD systemu zestaw modułów jest predefiniowany - stały. W wersji ENTERPRISE zestaw moduły może być dowolne konfigurowany w zależności od branży i oczekiwanej funkcjonalności.
TenvirkMK

komunikacja i obieg dokumentów

zobacz

TenvirkMK

organizacja kancelarii podatkowej

zobacz

TenvirkMK

projekty, wdrożenia, serwis

zobacz

TenvirkMK CRM

kontakty handlowe z klientem

zobacz

TenvirkMK

zarządzanie dokumentacją

zobacz

TenvirkMK/ERP

uniwersalna platforma zarządzania

zobacz


Prezentacja i DEMO: Prosimy zarejestrować się. Po rejestracji skontaktujemy się w celu przeprowadzenia prezentacji systemu lub udostępnienia wersji DEMO.